İçeriğe geç →

Sanal Güvenlik

Anahtar Kelimeler: 

Siber Güvenlik, TUBİTAK, Bilgisayar, Sanal ortam, Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)

Siber Güvenlik

Teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde bilişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Gün geçtikçe elimizde kalan verileri, iş raporlarını, dosyaları, kısaca bizim için önemli olan her şeyi sahip olduğumuz teknolojik aletlerde saklamaya başladık. Bu durum bizlere aradıklarımıza hem kolay bir biçimde ulaşmayı hem de hızlı bir şekilde bulabilmeyi sağladı. Lakin sakladığımız verilerin başkaları tarafından görülmemesi ya da ele geçirilmemesi için bu teknolojik aletlere bir güvenlik sistemi gerekmektedir. Bu güvenlik ihmalleri, özelimiz olan verilere ya da işimiz ile ilgili özel raporlara başkalarının ulaşmasını kolaylaştırır. Sanal ortamda güvenlik önlemleri alınmazsa başka kişiler bu verilere ulaşma imkânı bulabilir. Sanal ortamı korumaya alan güvenlik uygulamalarına “Siber Güvenlik Sistemi” denir. Siber güvenlik sistemleri özellikle ülkelerde politik, askeri ve stratejik açıdan saklanan verilere başka ülkeler tarafından veya başka kimseler tarafından ulaşılamaması için kullanılmaktadır. Bu tür bilgiler hayati önem taşıdığı için ve başka ülkeler tarafından ele geçirilirse ülkenin zayıf kalacağı için olabilecek en iyi siber güvenlik sistemleri ile korunmaktadır.

Zaman ilerledikçe bu siber güvenlik sistemleri daha da geliştirilir; çünkü aynı durumda kalması güvenlik sistemlerini zayıflatır. Siber güvenlik sistemlerinde başarılı olmanın bir diğer şartı da insanların, süreçlerin ve teknolojilerin birbirlerini tamamlamalarıdır. Siber koruma için üç ana varlık korunmalıdır: bilgisayarlar, akıllı cihazlar ve yönlendiriciler. Bu varlıkları korumak için yaygın kullanılan güvenlik teknolojileri: Yeni nesil güvenlik duvarları, DNS filtreleme, kötü amaçlı yazılım koruması, virüsten koruma yazılımı ve e-posta güvenlik çözümleridir. Microsoft Güvenlik Çözümleri, DDOS Çözümleri, Banka Ödeme Sistemleri, E-dönüşüm ve Anahtar Yönetim Çözümleri, Veri Güvenliği, Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti, VOIP Güvenliği siber güvenlik uygulamalarının başka çeşitleridir. Ayrıca, gün geçtikçe daha fazla siber saldırılara maruz kalınacağından dolayı daha iyi siber güvenlik sistemleri geliştirilmelidir.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilişim sistemlerinde donanım, yazılım; insanlarla veya kurumlar arası verilerin ve internete bağlı bütün sistemlerin, siber saldırılara karşı güvenliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. Bilgi işlem bağlamında güvenlik, siber güvenlik ve fiziksel güvenliği içerir. İkisi de işletmeler tarafından veri merkezlerine ve diğer bilgisayarlı sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için kullanılır. Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak için tasarlanmış olan bilgi güvenliği, siber güvenliğin bir alt kümesidir.

Siber saldırıların amacı genellikle bilgilere erişmek, değiştirmek veya imha etmektir. Para avcıları da siber saldırıları, insanların hesaplarındaki paralara ulaşmak içinde kullanılmaktadır. Bu gözü doymayan alın teri hırsızları, bilişimde hilekârlık yaparak, siber saldırılar sayesinde birçok insanın paralarını ele geçirebilir. Siber güvenlik sistemleri bu tarz fırsatçılara izin vermez ve sanal ortamı korumaya alır.

Siber Güvenlik ve Türkiye

Bulunduğumuz yüzyılda siber güvenliğin sağlanması ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Türkiye’de ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için Siber Güvenlik Enstitüsü kurulmuştur. SGE faaliyetleri 1997 yılında, Bilişim Sistemleri Güvenliği Birimi adı ile ve TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü altında başlamıştır. Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca bu siber güvenlik sistemleri ülkemizin askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre yönelik, çözüm odaklı projeler gerçekleştirmektedir.  Bu enstitü yaptığı çalışmalar ile siber güvenlik konusunda Türkiye’nin bünyesine önemli katkılarda bulunmuştur. 

Yazan: Hürrem Vuslat TAŞKIRAN 

 

Kaynakça

https://sge.bilgem.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/sge-tarihcesi

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybersecurity

https://www.bilginc.com/tr/egitim-haber/siber-guvenlik-nedir-

http://www.netas.com.tr/dijital-donusum-danismanligi/siber-guvenlik/

Keywords:

Cybersecurity, Computer, Virtual Platform

Cybersecurity

With the development of technology, informatics became inevitable. Day after day, we started to hide our files, business reports, and all the important things we have, in technological devices. This made the things we look for easily accessible and made us find what we need without confusion and in a faster way. To prevent our data from being seen and seized by others, security systems are needed for technological devices. Neglects of security makes our private files and important business reports easily accessible for others. The security applications that protects virtual areas are being called ‘Cybersecurity’ systems. Cybersecurity systems are being used in countries especially in order to prevent the data which are important and private for politics, army, and country strategy from being seen and seized by other people and countries. If these kinds of files which are important vitally be seized or seen this causes big troubles and makes country weak. That’s why they are being protected by the best security systems. As time passed, the cybersecurity systems are developed more. Because for these kinds of systems, immobility means weakness. There are three main elements must be protected for Cyber protection: Computers, smart devices, and routers. Commonly used security technologies to protect these elements: New generation security walls, DNS (Domain Name System) filter, malware protection, antivirus software and e-mail security solutions. Microsoft Security Solutions, DDOS Solutions, Bank Payment Systems, E-transformation and Key Management Services, Data Security, Security Operations Center Service, VOIP Security are other types of cyber security applications. As time passes, better Cybersecurity systems must be developed in order not to be under cyber-attacks.

What Is Cybersecurity? 

Cybersecurity is a security system that protects the privacy, integrity, and security of people and inter-institutional data and all the systems connected to the internet from cyber-attacks. Security in the context of computing, includes cyber security and physical security. Both of them are used by the managements to protect data centers and other computer systems from unauthorized accesses. Information security that created to protect the privacy and integrity of data is a subset of cybersecurity. The aim of cyber-attacks is generally to access, to change or to exterminate the information. And for money hunters, it is used to access the money in bank accounts. This insatiable labor thieves can seize money from a lot of people by trickery in informatics. Cybersecurity systems does not give this chance to those kinds of people and protects the virtual environment.

Cybersecurity and TURKEY

In this century, providing cybersecurity has become one of the most important elements of national security. In Turkey, in order to perform studies intended to increase the capacity of national cybersecurity, Institution of Cybersecurity has established. The IC activities has started with the name Information Systems Security Unit in 1997 under TÜBİTAK Research Institute of National Electronic and Cryptology. The institution of Cybersecurity executes research and development activities. Also these systems realize new projects intended to solutions for our country’s army, public institutions and private sector. This institution made a great contribution to Turkey with its’ works on cybersecurity.

Translator: Sare TOKUŞ
 
Sources:

https://sge.bilgem.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/sge-tarihcesi

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybersecurity

https://www.bilginc.com/tr/egitim-haber/siber-guvenlik-nedir-

http://www.netas.com.tr/dijital-donusum-danismanligi/siber-guvenlik/